សូមស្វាគមន៍

ពិនិត្យពិន្ទុនៅទីនេះ!

about-moc

កម្មវិធីយល់ដឹងអំពីទ្រឹស្តីនៃការបើកបរ

ទាញយកឥឡូវនេះ

about-moc about-moc

ទំនាក់ទំនង

មានចម្ងល់អាចទាក់ទងទៅកាន់អាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖

លេខទំនាក់ទំនង

NRSC: (+855) 023 864 082

MOI : (+855) 023 721 905

MPWT: 1275(ឥតគិតថ្លៃ)

PCNP: 117 | 118

គេហទំព័រ

email

NRSC: nrsc@nrsc.gov.kh

MOI : info@interior.gov.kh

MPWT: info@mpwt.gov.kh

PCNP: info@PCNP.gov.kh

ចុចទីនេះដាក់ពាក្យប្រឡងបណ្ណបើកបរ
ដាក់ពាក្យ